Chinese (Putonghua/Mandarin)

jungo to jungrputonxua toi

a 

mǎshang 馬上/ 马上

b 

búbiàn 不便/ 不便, bīngbáo 冰雹/ 冰雹

c 

shāwěi 摋尾/ 摋尾, shān shang 山上/ 山上

d 

Datong 大同/ 大同, dōngfāng 東方/ 东方, dǎdǎo 打倒/ 打倒

e 

fēi/ 飞

f 

fēngshǔi 風水/ 风水, fei long wu feng 飛龍舞鳳/ 飞龙舞凤

g 

gāoliáng 高梁/ 高梁, zāogāo 糟糕/ 糟糕

i 

bīnglì 兵力/ 兵力

j 

k 

kèrén 客人/ 客人, kāikǒu 開口/ 开口

l 

Aolóng 奧龍/ 奥龙, lúnlíu 輪流/ 轮流

m 

máfàn 麻煩/ 麻烦, míngmèi 明媚/ 明媚

n 

Nanning 南寧/ 南宁, néng 能力/ 能力, nóngn 農人/ 农人

o 

duō/ 多, wǒ/ 我

p 

pinyin 拼音/ 拼音, pīng 和平/ 和平

r 

rén/ 人, ráng/ 让, értóng 兒童/ 儿童

s 

sānjiǎo 三角/ 三角, sǎngménr 嗓悶兒/ 嗓闷儿

t 

Tang/ 唐, tèbié 特別/ 特别

u 

daòlu 道路/ 道路, gōngfū 功夫/ 功夫, gǔwù 古物/ 古物

v 

x 

hen hao 很好/ 很好

y 

shénme 甚麼/ 什么, wǒ lái le 我來了/ 我来了

z 

' 

. 

ai 

lái/ 来, báicái 白菜/ 白菜

au 

lǎo/ 老, zāogāo 糟糕/ 糟糕

ei 

Feizhou 非洲/ 非洲, Meiguo 美國/ 美国, Beijing 北京/ 北京

oi 

fat choy in Cantonese (fǎ cài 發財/ 发财)

ia 

Yazhou 亞洲/ 亚洲, zi 鴨子/ 鸭子, ngrén 洋人/ 洋人

ie 

lfēng 烈風/ 烈风, mwáng 滅亡/ 灭亡

ii 

Yingguo 英國/ 英国, / 一, wén 譯文/ 译文

io 

péngu 朋友/ 朋友, nròu → nyou 牛肉/ 牛肉

iu 

nggōng 用功/ 用功

ua 

bāg 八卦/ 八卦

ue 

wu + yewe 五葉/ 五叶

ui 

Pu-yi 溥儀/ 溥仪 (don't pronounce the y!)

uo 

Luoma 羅馬/ 罗马

uu 

無比/ 无比